Skip Navigation LinksVeikla

 Mokyklos veiklą reglamentuoja:

1.     Mokyklos Nuostatai (plačiau);

2.     2017-2019 m. Strateginis veiklos planas (plačiau);

3.     2017-2018 m.m. Veiklos planas (plačiau);

4.     Marijampolės sav. Želsvos pagrindinės mokyklos 2017-2018 mokslo metų ugdymo planas (plačiau);

5.     Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo organizavimo tvarkos aprašas (plačiau);

6.     Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams Želsvos pagrindinėje mokykloje tvarka (plačiau);

7.     Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (plačiau);

8.     Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės (plačiau);

9.     Mokyklos švietimo stebėsenos rodikliai 2016-2017 m.m (plačiau);

10.   Konsultacijų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, tvarkaraštis 2016 - 2017 m.m. (plačiau);

11.   Neformaliojo vaikų švietimo veiklos tvarkaraštis 2017- 2018 m.m. (plačiau);

12.   Ugdymo proceso organizavimas 2017- 2018 m.m. (plačiau);


NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (NMPP) 2017 m.
(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)                                    

Plačiau: http://www.nec.lt/342/
Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. (plačiau);
2017 m. Marijampolės savivaldybės NMPP tvarkos aprašas (plačiau);
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2017 m. grafikas. (plačiau);