Skip Navigation LinksPagalba-mokiniui

Psichologas

1. Bendradarbiauja su mokytojais ir pagalbą mokiniui teikiančiais specialistais.

2. Padeda spręsti mokinio psichologines ir ugdymosi problemas bendradarbiaudama su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

3. Informuoja mokyklos bendruomenę įvairiais psichologiniais klausimais.


Socialinis pedagogas

1. Vertina vaiko socialines problemas ir poreikius.

2. Dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.

3. Atstovauja vaiko teisėms mokykloje ir už jos ribų.

 

 Logopedas

1. Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis.

2. Pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos sutrikimo ir gebėjimo kalbėti įgūdžiais, siekiant geresnių rezultatų.

 

Specialusis pedagogas

1. Informuoja mokyklos bendruomenę specialiųjų mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

2. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį.


            Mokyklos vaiko gerovės komisija: (plačiau);
            1. Asta Kulbokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
            2. Aušra Jurkšaitienė, soc. pedagogė;
            3. Oksana Ulevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
            4. Rimutė Avižienienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

            5. Vaida Matulionienė, spec. pedagogė, logopedė;

            6. Edita Sabaliauskienė, psichologė asistentė;

Minimalios priežiūros įstatymas(plačiau);
VGK reglamentas (plačiau);
Specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašas(plačiau);
Socialinės pagalbos teikimo tvarka (plačiau);
Lankomumo kontrolės sistema (plačiau);

Mokinių elgesio taisyklės (plačiau);