Skip Navigation LinksMokytojų-taryba

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro visi Mokykloje dirbantys mokytojai, socialinis pedagogas, logopedas, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.

Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

 

Mokytojų tarybos kompetencija ir įgaliojimai:

1. Aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto moksleivių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

2. Diskutuoja dėl Mokyklos metinio plano, aptaria Mokyklos ugdymo planą, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, mokymosi pasiekimus.

3. Aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;4. Svarsto mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos, ugdymo problemas;

5. Priima sprendimus, kurie Bendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkoje, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratoje ir kituose dokumentuose numatyti Mokytojų tarybos kompetencijai;

6. Renka atstovus į Mokyklos tarybą.